Mymesis Letto, Rasatello Stampato
Mymesis Letto, Rasatello Stampato